Het MeNuFit programma werd in het leven geroepen om verschillende redenen. Het personeel werd uitgeroepen als de grootste rijkdom van Defensie. Het militair personeel wordt als maar vaker ingezet voor buitenlandse operaties zoals ISAF in Afghanistan.

Fysieke fitheid is en blijft voor de militaire een belangrijke vereiste om het beroep van militair uit te oefenen. Naast de positieve impact op de gezondheid van het individu, is de fysieke fitheid belangrijk voor de veiligheid van de militair en zijn collega’s tijdens operaties maar ook tijdens de dagelijkse activiteiten. Defensie heeft ervoor gezorgd dat het personeelslid kan verzorgd worden in de burgersector door met aangenomen zorgverstrekkers samen te werken. Aanvullende zorgen en aangepaste sport wordt bij Defensie verstrekt. De Medische Component stelt ook middelen ter beschikking om deze fysieke fitheid van het personeel zo goed mogelijk op peil te houden: MeNuFit.

Dit programma kent 2 luiken : een luik in de Medische Regionale Centra (MRC) waar onder meer Remedial Instructors aanwezig zijn en een deel in het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid (MHKA) te Neder-Over-Heembeek.

Dit programma heeft ook als doel om complementair te zijn aan de curatieve eerstelijnszorgen die de rechthebbende van Defensie sinds oktober 2010 bij aangenomen zorgverstrekkers kan bekomen.
 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Images: DG-COM (Belgian Defense)
Le programme MeNuFit a vu le jour pour plusieurs raisons. Le personnel est la plus grande richesse du Département de la Défense. Le personnel est de plus en plus souvent amené à participer à des opérations à l'étranger comme ISAF en Aghanistan.

Pour exercer le métier de militaire, une bonne condition physique est et reste pour le militaire une exigence. En plus de l’impact positif sur la santé de l’individu, la condition physique est importante pour la sécurité du militaire et de ses collègues tant durant les opérations que pendant les activités journalières. La Défense, en s’assurant la collaboration de prestataires agréés, permet aux membres de son personnel de se faire soigner en secteur civil. Des soins complémentaires ainsi que la pratique du sport adapté sont prévus au sein de la Défense.
La Composante Médicale met à la disposition du personnel un outil pour lui permettre de maintenir sa condition physique au meilleur niveau: le MeNuFit.

Ce programme connait 2 volets: une partie dans le Centre Médical Régional (CMR) ou entre autres les Remedial Instructors sont présents et une autre partie à l'Hôpital Militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-Over-Heembeek.

Ce programme a également pour but d'être complémentaire aux soins curatifs de première ligne qui depuis octobre 2010 sont prodigués par des prestataires de soins agréés pour les ayant-droits de la Défense.